ATAG11: Sunum ve Poster Özleri

25 Nisan 2008 • Kategori: ATAG11

Sunum ve Poster özlerini tıklayarak indirebilirsiniz (PDF, 1.5 MB).

Çağrılı Konuşmalar

Heyelanlar: Etkileri, türleri, tetikleyici faktörler, zarar azaltma ilkeleri ve tipik örnekler
Reşat ULUSAY

Jeolojik ve arkeolojik malzemelerin tarihlendirilmesinde optik uyarımlı ışınım tekniği (Optically Stimulated Luminescence -OSL-)
Nafiye GÜNEÇ KIYAK

İBB-Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yer mühendislik çalışmaları
Mahmut BAŞ

Mikrobölgeleme nasıl yapılmalı?
Haluk EYİDOĞAN

ÇOK DİSİPLİNLİ ve GENİŞ KATILIMLI PROJELER

TÜRDEP-Türkiye’nin deprem riski yüksek jeo-stratejik -ancak tektonik rejimleri farklı–bölgelerinde deprem davranışının çok disiplinli yaklaşımlarla araştırılması projesi
S. İnan, S. Ergintav, R. Saatçılar, B. Tüzel, Y.İravul

Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde Kelkit Vadisi boyunca yer alan yerleşim alanlarının doğal afet risk analizi, CBS tabanlı afet bilgi sistemi (KABİS) tasarımı: proje tanıtımı ve ön bulgular
O. Tatar, H. Gürsoy, E. Altunel, S. Akyüz, T. Topal, T.F. Sezen, F. Koçbulut, L. Mesci, K.Ş. Kavak, Ü. Dikmen, T. Türk, F.Poyraz, K. Hastaoğlu, E. Ayazlı, Ö. Gürsoy, A. Polat, M. Akın, G. Demir, C. Zabcı, V. Karabacak ve Z.
Çakır

Kuzey Batı Anadolu’nun kabuk yapısının jeofizik yöntemlerle araştırılması projesi
M.E. Candansayar, C.Kaya, A. Gürer, Ü. Dikmen, U. Akın, S. Arslan, Y.K. K.adıoğlu, N. Konak, A.T. Başokur, B. Kaypak, H.Okay, Ö. Emre, A.R. Kılıç, H. Yılmaz, E.U. Ulugergerli

Ulusal kuvvetli yer hareketi veri tabanının uluslararası ölçütlere göre derlenmesi projesi
B. Tüzel

Türkiye Diri Fay Haritası’nın güncellenmesi projesi
Ö. Emre, S. Özalp, C. Yıldırım, T.Y. Duman ve A.Kurçer

İzmir metropolü ile Aliağa ve Menemen ilçelerinde güvenli yapı tasarımı için zeminin sismik davranışlarının modellenmesi projesi
Z. Akçığ, M. Taymaz, B. Tüzel, M. Nurlu, O. Polat, A. Kocaoğlu, S. Yamaç

POSTER OTURUMU

Türkiye depremleri faylanma–kaynak parametreleri bilgi bankası oluşturulması
D. Kalafat, P. Deniz, M.Kara, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer, M. Berberoğlu

KRDAE Türkiye geniş-bantlı (BB) deprem ağı projesi ve gelişimi
D. Kalafat, K. Kılıç, K. Kekovalı, M.Yılmazer, Y. Güneş, M. Kara, Z. Öğütçü, A. Güngör, M. Suvarıklı, A. Küsmezer, F. Bekler, P. Deniz, A.Berberoğlu, M. Çomoğlu, H. Gümüş, M. Berberoğlu, S. Poyraz, Ö. Çok

KAFZ’nun Yedisu-Karlıova üçlü eklemi arasındaki geometrisi ve 1949 Elmalı depremi hakkında yeni bulgular
T. Sançar, C. Zabcı, H.S. Akyüz, V. Karabacak

Kuzey Anadolu Fayı, 1939 Erzincan depremi yüzey kırığı üzerinde paleosismoloji çalışmaları; önbulgular
C. Zabcı, V. Karabacak, T. Sançar, H.S. Akyüz, E. Altunel, H. Gürsoy, O. Tatar

Paleosismoloji çalışmalarında GPR yönteminin önemi: Atça (Büyük Menderes) hendeğinde örnek bir uygulama
C.Ç. Yalçıner, E. Altunel, V. Karabacak, S. Akyüz, Ö. Yönlü, M. Meghraoui ve M. Bano

Aktif tektonik araştırmalarda jeofizik yöntemler ve önemi
M.G. Drahor, M.A. Berge, T.Ö. Kurtulmuş

Kuzey Anadolu Fayı’nın Orta Anadolu bölümünün GPS ve InSAR gözlemleri ile güncel tektonik
özelliklerinin belirlenmesi
H, Yavaşoğlu, E. Tarı, F. Masson, M. Peyret

KABİS (Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi) Kapsamında gerçekleştirilen tektonik amaçlı jeodezik çalışmalar: önerilen coğrafi bilgi sistemi
T. Türk, O. Tatar, H. Gürsoy, K.Ö. Hastaoğlu, F. Poyraz, İ.E. Ayazlı, Ö.Gürsoy

Foça açıkları ve Çandarlı Körfezi aktif fayları
N. Ocakoğlu ve E. Demirbağ

Bornova Ovası’nda yapılan mikrotremor ölçümleri
A. Tunçel, Ş. Özyalın

İstanbul Avrupa yakası mikrobölgeleme çalışması kapsamında, Avcılar ve Civarının fay ve heyelanları
A.E. Basmacı

Farklı azalım ilişkisi modellerine göre Ege Bölgesi’nin deprem tehlikesi
S. Seçkin, E. Gök, O. Polat

Maden ve petrol sahalarında üretimin artmasına dönük çalışmaların neden olduğu depremselliğe iki güncel örnek
D. Kalafat

Karadeniz’de gaz hidrat aramaları: ‘Meteor’ araştırma gemisi ile Ukrayna sularından gözlemler
N.Ocakoğlu

Genç kıta-kıta çarpışma bölgesi Doğu Türkiye’ye ait gravite ve manyetik çalışmalar
Z. Akçığ, O. Ankaya Pamukçu, M. Akgün, A. Yurdakul

1969 Alaşehir depremine ait yüzey kırığı üzerinde paleosismoloji çalışmaları
E. Tepeuğur, M. Yaman, C.Erkmen, B. Eravcı, H. Albayrak, T. Aktan

Avcılar, İstanbul’da 1992-1999 yıllarında oluşan çökmenin uydu radar interferometrisi ile ölçülmesi
S.Akarvardar, K. Feigl, S. Ergintav

NEOTEKTONİK ÇALIŞMALAR

Bolu Havzası travertenleri; havza neotektonik gelişiminin yorumlanmasındaki katkıları
E.Gökten, U.Temiz

Batı Anadolu’da İzmir-Balıkesir Transfer Zonu içinde kalan aktif doğrultu-atımlı faylarla sınırlı havzaların jeolojik özellikleri
H. Sözbilir, Ö. Sümer, B. Uzel, Ç. Özkaymak, Y. Ersoy, F. Erkül, U. İnci, C. Helvacı

Sivaslı-Banaz grabeni ve kenar fayları: kuzey ve güney grabenleri arasında yeni ve diri bir yapısal bağlantı
A. Koçyiğit

GD Anadolu Bölgesi Neojen yaşlı volkanik kayaçlarının paleomanyetizması: Arap plakasının neotektonik dönemdeki saatin tersi yönündeki rotasyonu
H.Gürsoy, O.Tatar, J.D.A.Piper, A.Heimann, F. Koçbulut ve B.L. Mesci

JEODEZİK ÇALIŞMALAR

Yüzey kırığı oluşturmayan depremlerin yorumlanması: Mw 6.0, 6 Temmuz 2000 Orta, Çankırı,
depreminden çıkarılacak dersler

A.M. Akoğlu ve Z. Çakır

Marmara Bölgesinde intersismik hızların ve 17 Ağustos 1999 İzmit depremi kosismik yer değiştirmelerinin gerinim (strain ) analizi
M. E. Ayhan

SİSMOLOJİK/SİSMİK ÇALIŞMALAR

Gökova Körfezi’nde ne oluyor?
M. Utku

İzmir Sığacık Körfezi’nin aktif tektoniğinin sığ sismik verilerle araştırılması
Ş. Elbek ve E. Özel

Güneybatı Anadolu’da yer alan Hisarönü Körfezi’nin tektoniği ve sedimanter gelişimi
N. Kaşer, A. Uluğ

İzlenen Marmara Denizi ve beklenen Marmara depremi
D. Kalafat, K. Kekovalı, Y. Güneş, M. Kara

PALEOSİSMOLOJİK ÇALIŞMALAR

1899 Menderes depremi yüzey kırığı üzerinde paleosismolojik ve jeomorfolojik çalışmalar
V. Karabacak, E. Altunel, H.S. Akyüz, Ö. Yönlü, N.G. Kıyak, C. Ç. Yalçıner, M. Meghraoui

Büyük Menderes Fay Zonu’ nun Germencik-Ege Denizi kısmının tarihsel deprem aktivitesine ait jeolojik, morfolojik ve arkeosismik veriler
Ö.Yönlü, E. Altunel, V. Karabacak, S. Akyüz, C.Ç. Yalçıner, N. Kıyak

İzmir-Güzelbahçe’de yapılan tümleşik jeofizik araştırmalar ve paleosismolojik hendek çalışmalarının sonuçları
M.G. Drahor, M.A. Berge, T.Ö. Kurtulmuş, T. Güngör, M. Utku, G. Göktürkler

Nikomedya (İzmit) antik kentinin tarihsel depremleri
T.L. Erel, C. Zabcı, H.S. Akyüz

Yedisu Fayı’nın geometrisi ve depremselliği
H.S. Akyüz, T. Sançar, C. Zabcı, E. Altunel, V. Karabacak, Ç. Yalçıner, Z. Çakır

Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) Türkoğlu-Antakya segmentinin paleosismolojisinin termolüminesans (TL)/ optiksel uyarılmayla lüminesans (OSL) yöntemleriyle çalışılması: Ön sonuçlar
H. Çetin, Z. Yeğingil, F. Duygun, T. Doğan, M. Topaksu ve İ. Yeğingil

KARMA OTURUM

Açılmakta olan Kuzgunkıran ve 9 Ağustos Tünellerinde (Bitlis) gözlenen deformasyonlar ve olasılı yorumları
F. Şaroğlu, F. Çuğu, Ö Saraç, U. Altay

Kuzey Anadolu Fayı üzerinde 1999 İzmit depremiyle eşzamanlı oluşan bir çek-ayır havzası
T.Y. Duman, Ö. Emre, K. Okumura, Y. Awata

Bursa metropol alanı zemin özelliklerinin mikrotremor ölçümleri ile irdelenmesi
E. Gök, Ş. Özyalın, Z. Erhan, O. Polat, A. Tunçel, Z. Akçığ

Spektral yöntemler ve modelleme ile litosfer yapılarının irdelenmesi
A. Yurdakul, O. Pamukçu

Etiket: ,