ATAG Hakkında

ATAG toplantılarının amacı, aktif tektonik konusunda farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıların o yıl yaptıkları çalışmaları resmi olmayan bir ortamda bilimsel tartışmaya açmak ve kurumlar arası iletişim sağlamaktır.

1997 yılında başlatılan Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) toplantıları her yıl düzenli olarak sürdürülmektedir. Son birkaç toplantıda yapılan genel değerlendirmeler ışığında, ATAG toplantılarının daha organize ve verimli olması açısından bazı konuların yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği doğmuştur.

Bilindiği üzere ATAG’ın herhangi bir resmi kimliği yoktur ve Aktif Tektonik konusunda çalışanların gönüllü katılımıyla sürmektedir. ATAG toplantılarının amacı, aktif tektonik konusunda farklı disipinlerde çalışan araştırmacıların o yıl yaptıkları çalışmaları resmi olmayan bir ortamda bilimsel tartışmaya açmak ve kurumlar arası iletişim sağlamaktır. 1997’den bu yana her yıl yapılan bu toplantılara gönüllü katılımın yüksek düzeyde olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle bu toplantılara katılarak katkı koyan tüm araştırmacılara teşekkür ederiz.

Her ATAG toplantısının son oturumunda bir genel değerlendirme toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantılarda gelecekte yapılacak toplantıların daha verimli ve amacına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacı ile öneriler dile getirilmektedir. Bu toplantılarda ele alınan konular ve getirilen öneriler aşağıda özetlenmiştir:

1- ATAG toplantıları kurulma amacına uygun olarak her yıl yapılmalıdır.

2- ATAG toplantılarında sunulacak bildirilerde aktif tektonik ile ilgili çalışmaların dışına çıkılmamalıdır. Bu konular ve disiplinler şimdiye kadar yapılan toplantılarda da belirtildiği gibi aşağıda başlıklarıyla verilmiştir.

– Aktif fay haritalama, segmentasyon ve yüzey kırığı araştırmaları
– Kuvaterner jeolojisi/jeomorfolojisi
– Paleosismoloji
– Arkeosismoloji
– Sismoloji / Sismotektonik
– Aktif tektonikte kullanılan jeofizik yöntemler
– Aktif havza gelişimi ve modellemesi
– Güncel gerilme analizleri ve modelleme
– Risk analizi ve modelleme
– Aktif tektonik ile ilgili mühendislik çalışmaları

3- ATAG toplantıları ile ilgili bilimsel düzenlemeler için bir bilim kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul, toplantıların bilimsel içeriğini denetlemekle yükümlüdür. Toplantıda sunulacak bildiriler ve toplantı sonrasında basılacak olan makaleler, Bilim Kurulu tarafından toplantıyı düzenleyecek olan kurumla işbirliği içinde denetlenecektir. 2016 yılında Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenen ATAG toplantısında alınan kararla Bilim Kurulunun yanı sıra Onur Kurulu oluşturulmuş ve bunların aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur (liste soyadı sırasına göredir).

Onur Kurulu

Ergun Gökten
Halil Gürsoy
Ali Koçyiğit
Fuat Şaroğlu

 

Bilim Kurulu

H. Serdar Akyüz
Erhan Altunel (Genel Sekreter)
Erdin Bozkurt
Mahmut G. Drahor
Semih Ergintav
Şule Gürboğa
Doğan Kalafat
Akın Kürçer
Hasan Sözbilir
Ökmen Sümer
Orhan Tatar
Onur Tan
Cengiz Zabcı

Belirlenen Bilim Kurulu zaman içinde değişebilir.

4- Her yıl yapılan sunumlar Türkçe bir kitap halinde basılacaktır. Bu sorumluluk toplantıyı düzenleyen kuruma aittir.

5- Makaleler kitabı için gönderilecek metinler, TÜBİTAK tarafından çıkartılan T. J. Earth Science formatında (Türkçe olarak) hazırlanmalıdır. Makaleler Bilim Kurulu’nun belirleyeceği hakemler tarafından değerlendirilecektir.

6- ATAG toplantılarına genç araştırmacıların katılımının sağlanması önemlidir. Aktif tektonik ile ilgili bitmiş veya süren Lisans üstü (hatta lisans) tezlerinin bu toplantılarda tartışılması, genç araştırıcılar açısından yararlı olacaktır.

7- ATAG toplantılarının her yıl farklı kurumlarda yapılması doğal olarak Düzenleme Kurulu’ nun farklı olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla Düzenleme Kurulu, ATAG toplantısını düzenleyecek kurum tarafından belirlenir.

8- Toplantılarda sunulacak bildirilerin özgün çalışmalar ve orijinal (daha önce sunulmamış) olmasına önem verilmelidir.

ATAG Bilim Kurulu