ATAG1: Sunum/Poster Özleri

22 Nisan 2008 • Kategori: ATAG1

Sunum ve Poster özlerini indirmek için tıklayınız (PDF, 323KB)

Türkiye diri fay haritası ve aktif tektonikle ilgili çalışmalara katkısı
F. Şaroğlu, Ö. Emre ve İ. Kuşçu

Batı Türkiye’de kabuk ve üst mantonun yapısı
G. Horasan, H. S. Kuleli ve L. Gülen

Kuzey Anadolu Fayı’nın Ege gerilmeli tektoniği ile olan ilişkisi: Ege’nin Neojen yapısal evrimi üzerine bir model
S. İnan, S. Ergintav ve R. Saatçılar

Büyük Menderes grabeni ve tektonik önemi
E. Bozkurt

Dinar depremi kinematiği: yırtılma tek yönlü mü, iki yönlü mü gerçekleşti?
M. Aktar, M. Ergin, F. Biçmen, A. Yörük, S. Ergintav, C. Tapırdamaz, Y. Li
ve M. N. Toksöz 5

Sismik yönbağımlılık ile tektonik deformasyonların haritalanması
S. Özalaybey

Kuzey Anadolu Fayı Abant-İsmetpaşa kesiminin bazı neotektonik özellikleri
E. Gökten, V. Özaksoy ve R. Demirtaş

Kuzey Anadolu Fayı, Gerede segmenti doğu kesiminde aktif tektonik çalışmaları;
1997 İsmetpaşa trenchi ön sonuçları

V. Özaksoy, E. Gökten ve R. Demirtaş

Kuzey Anadolu Fayı Gerede segmenti batı kesiminde aktif tektonik çalışmaları;
1997 Abant trenchi (hendek) ön sonuçları

R. Demirtaş, E. Gökten ve V. Özaksoy

Gediz grabeni güney kenarındaki güncel deformasyon verileri
H. Gürsoy, H. Temiz, O. Tatar ve A. Barka

Zemin mekaniği ve aktif tektonik
H. Çetin

Kuzey Anadolu Fay zonu boyunca Günümüz gerilme durumunun konumu
ve Güncel gerilme durumunun zamansal değişimi

S. Över ve O. Beillier

Orta Anadolu genç volkanik kayaçların paleomanyetik çalışmaları ile elde edilen
kıtasal litosferin deformasyon davranışı
O. Tatar, H. Gürsoy, J. D. A. Piper ve H. Temiz

Aktif normal fayların segmentasyonu ve bunun traverten depolanmasına etkisi;
Batı Anadolu genişleme bölgesinden örnekler

Z. Çakır

Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) Pleyistosen denizel taraçaları ve Holosen
tektonizmasının etkileri

B. Yılmaz ve F. Y. Oktay

1700 ve sonrası Marmara depremlerinin kırılma stresinin modellenmesi
A. Barka ve S. Nalbant

İzmit körfezi-Sapanca oluğunun tektonik yapısı ve Kuzey Anadolu Fayı’nın
yaşı hakkında ön bulgular

Ö. Emre, T. Erkal, E. Ünay, M. Keçer ve A. Tchepalyga

İzmit körfezi mikrodeprem çalışması
M. Ergin, M. Aktar, F. Biçmen, A. Yörük, N. Yalçın ve S. Kuleli

Erzurum bölgesinde büyük depremler nedeni ile oluşan kalıcı gerilme
değişimi ve sismik tehlike

H. Eyidoğan, S. Nalbant ve A. Barka

1995 (Ms=5.8) ve 1996 (Ms=6.8) Kıbrıs depremleri açısından kuzeydoğu Akdeniz bölgesinin sismotektoniği
A. Pınar ve D. Kalafat

1988-1996 GPS ölçümleri: Maraş-Amik üçlü ekleminin kinematiği
A. Barka ve R. Reilinger

Eskişehir fay zonunun neotektonik aktivitesi
E. Altunel ve A. Barka

Priene antik kentinde (Batı Türkiye) yıkıcı tarihsel depremlere ait belirtiler
E. Altunel

417 Cibyra depremi (Gölhisar-Burdur)
H. S. Akyüz ve E. Altunel

POSTERLER
Kuzeybatı Anadolu’nun sismotektonik özelliklerinin küçük ve orta büyüklükteki depremlerle irdelenmesi
D. Kalafat ve A. Pınar

Erzincan depremi (13 Mart 1992) artsarsıntılarının tomografik ters çözümünden Erzincan havzası ve yakın çevresinin tomografik hız görüntülerinin belirlenmesi
H. Gökalp

Gökova Körfezi aktif tektoniği üzerine düşünceler
H. Kurt, E. Demirbağ, İ. Kuşçu, B. Ecevitoğlu, Ş. Karagöz ve C. Göçmen

Etiket: ,