ATAG1: Toplantı Programı

22 Nisan 2008 • Kategori: ATAG1

PDF Versiyonu için tıklayınız

8 Aralık 1997, Pazartesi

9.45-10.00
*Açılış Konuşması Prof. Dr.Aykut Barka
*Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr Naci Görür’ün konuşması

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk Eyidoğan

10.00-10.20
Türkiye diri fay haritası ve aktif tektonikle ilgili çalışmalara katkısı
F. Şaroğlu, Ö. Emre ve İ. Kuşçu

10.20-10.40
Batı Türkiye’de kabuk ve üst mantonun yapısı
G. Horasan, H. S. Kuleli ve L.Gülen

10.40-11.00
Kuzey Anadolu Fayı’nın Ege gerilmeli tektoniği ile olan ilişkisi: Ege’nin Neojen yapısal evrimi üzerine bir model
S. Ergin, S. Ergintav ve R. Saatçılar

11.00-11.20 ÇAY ARASI

11.20-11.40
Büyük Menderes Grabeni ve tektonik önemi
E. Bozkurt

11.40-12.00
Dinar depremi kinematiği: yırtılma tek yönlü mü, iki yönlü mü gerçekleşti?
M. Aktar, M. Ergin, F. Biçmen, A. Yörük, S. Ergintav, C. Tapırdamaz, Y. Li
ve M. N. Toksöz

12.00-12.20
Sismik yönbağımlılık ile tektonik deformasyonların haritalanması
S. Özalaybey

12.20-14.00 YEMEK ARASI

Oturum Başkanı: Dr. Fuat Şaroğlu

14.00-14.20
Kuzey Anadolu Fayı Abant-İsmetpaşa kesiminin bazı neotektonik özellikleri
E. Gökten, V. Özaksoy ve R. Demirtaş

14.20-14.40
Kuzey Anadolu Fayı Gerede segmenti doğu kesiminde aktif tektonik çalışmaları
V. Özaksoy, E. Gökten ve R. Demirtaş

14.40-15.00
Kuzey Anadolu Fayı Gerede segmenti batı kesiminde aktif tektonik çalışmaları: 1997 Abant trenchi (hendek) ön sonuçları
R. Demirtaş, E. Gökten ve V. Özaksoy

15.00-15.20 ÇAY ARASI

15.20-15.40
Gediz grabeni güney kenarındaki güncel deformasyon verileri
H. Gürsoy, H. Temiz, O. Tatar ve A. Barka

15.40-16.00
Zemin mekaniği ve aktif tektonik
H. Çetin

16.00-16.20
Kuzey Anadolu Fay zonu boyunca Günümüz gerilme durumunun konumu ve Güncel gerilme durumunun zamansal değişimi
S. Över ve O. Bellier

16.30-17.30 KOKTEYL (Maden Fakültesi Lokali)

9 Aralık 1997, Salı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aykut Barka

10.00-10.20
Orta Anadolu genç volkanik kayaçların paleomanyetik çalışmaları ile elde edilen kıtasal litosferin deformasyon davranışı
O. Tatar, H. Gürsoy, J. D. A. Piper ve H. Temiz

10.20-10.40
Aktif normal fayların segmentasyonu ve bunun traverten depolanmasına etkisi
Z. Çakır

10.40-11.00
Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) Pleyistosen denizel taraçaları ve Holosen tektonizmasının etkileri
B. Yılmaz ve F. Y. Oktay

11.00-11.20 ÇAY ARASI

11.20-11.40
1700 ve sonrası Marmara depremlerinin kırılma stresinin modellenmesi
A. Barka

11.40—12.00
İzmit körfezi-Sapanca oluğunun tektonik yapısı ve Kuzey Anadolu Fayı’nın yaşı hakkında ön bulgular
Ö. Emre, T. Erkal, E. Ünay, M. Keçer ve A. Tchapalyga

12.00..12.20
İzmit körfezi mikrodeprem çalışması
M. Ergin, M. Aktar, F. Biçmen, A. Yörük, N. Yalçın ve S. Kuleli

12.20-14.00 YEMEK ARASI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Aktar

14.00-14.20
Static stress change induced by the large earthquake and seismic hazard assesment in Erzurum area, NE Turkey
H. Eyidoğan, S. Nalbant and Aykut Barka

14.20-14.40
1995 (Ms=5.8) ve 1996 (Ms=6.8) Kıbrıs depremleri açısından kuzeydoğu Akdeniz bölgesinin sismotektoniği
A. Pınar ve D. Kalafat

14.40-15.00
1988-1996 GPS ölçümleri: Maraş-Amik üçlü ekleminin kinematiği
A. Barka

15.00-15.20 ÇAY ARASI

15-20-15.40
Eskişehir fay zonunun neotektonik aktivitesi
E. Altunel ve A. Barka

15.40-16.00
Priene antik kentinde (Batı Türkiye) yıkıcı tarihsel depremlere ait belirtiler
E. Altunel

16.40-16.00
417 Cibyra depremi (Gölhisar-Burdur)
S. Akyüz ve E. Altunel

16.00.16.30
Kapanış konuşması ve bir sonraki toplantı hakkında öneriler, toplantı yerinin ve zamanının belirlenmesi

Etiket: ,