ATAG12: Sunum ve Poster Özleri

17 Kasım 2008 • Kategori: ATAG12

Sunum ve Poster Özlerini tıklayarak indirebilirsiniz (902KB)

Bildiriler

Türkiye İzostatik Gravite Anomali Haritası
A.Kılıçoğlu, O.Lenk, A.Direnç, M.Simav, H.Yıldız, B.Aktuğ, H.Bağcı, H.Okay,
C.Göçmen, A.Çınar, A.Erkol, E.Paslı, M.Akçakaya, Y.Er ve Ş.Köklü

Türkiye ve Çevresi Hız Alanı
B.Aktuğ, O.Lenk, A.Kılıçoğlu, A.Cingöz ve S.Özdemir

Türkiye’de Yapılan Artçı Deprem Çalışmaları
M.C.Tapırdamaz, O.Tan, A.Tarancığolu, S.Ergintav ve A.Yörük

Türkiye’de Geniş Kapsamlı Mikro-Deprem Gözlemleri ve Aktif Tektoniğe
Katkıları

O.Tan, E.Ergintav, Y.Iravul, S.İnan, H.Eyidoğan, R.F.Kartal ve K.Yanık

Ağlasun-Gölcük (Isparta) Bölgesinin Aktif Tektoniği: Neotektonik
Rejimin Türü ve Sagalassos Tarihsel Depremlerinin Kaynağı

A.Koçyiğit

Kaymaz (Eskişehir) Bölgesinin Neotektonik Özellikleri ve Depremselliği
A.Sağlam Selçuk ve E.Gökten

Batı Anadolu’da D-B Uzanımlı Güncel Havzalara Bir Örnek: İzmir İç
Körfezi

B.Uzel, H.Sözbilir, Ö.Sümer, U.İnci ve Y.Ersoy

Amasya ve Çevresinin Neojen Stratigrafisi ve Neotektonik Evrimi
M.K.Erturaç ve O.Tüysüz

Marmara Denizi Deniz Tabanı Gözlemevi (DTG) Projesi
D.Kalafat, C.Gürbüz ve M.Yılmazer

Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin Orta ve Doğu Bölümünün
Paleosismolojisi: MTA/AFRC-AIST Ortak Araştırma Projesi

Ö.Emre, H.Kondo, A.Kürçer ve S.Özalp

Değişik Tip ve Amaçlı Planlarda Arazi Kullanım Kararları İçin Yüzey
Faylanması Tehlikesi Zonuna İlişkin İlkeler ve Rapor Hazırlama
Yönetmeliği

R.Demirtaş

1999, M=7.4, ve M=7.1, İzmit/Düzce, Türkiye Deprem Serisini İzleyen 7
Yıl İçinde Gözlenen Deprem Sonrası Deformasyonların Analizi

S.Ergintav, R.Çakmak, A.Belgen ve S.İnan

Marmara Denizi Tabanındaki Taze Yüzey Kırıkları: Marmara Sismik
Boşluğuna Dair Bulgular

G.Uçarkuş, R.Armijo, Z.Çakır, S.Schmidt ve B.Meyer

İzmir ve Sığacık Körfezlerinde Yer Alan Kıyı Ötesi Aktif Faylar: Sığ Sismik
Etüdü Ön Sonuçları

İ.Kuşçu, O.Kurtuluş, F.Öcal ve Ş.T.Yurtsever

11 Ağustos 2004 Elazığ (Sivrice) Depremi Artçı Şok Dizisinin Zaman-
Bölge-Magnitüd Değişimlerinin Analizi

S.Öztürk ve Y.Bayrak

Mikrodeprem Kayıtlarından Ege Bölgesinin Sismotektoniği: İlk Sonuçlar
O.Polat, D.Kurt, S.Seçkin, E.Gök, H.Sözbilir, M.Kaplan ve T.Kılıç

2007-2008 Bala (Ankara) Deprem Aktivitesi Moment Tensör Analizi
T.S.Irmak

3 ve 4 Eylül 2008 Bozova-Şanlıurfa Depremleri
R.F.Kartal, M.Türkoğlu, S.Zünbül, F.T.Kadirioğlu, Y.İravul ve B.Tüzel

Kargapazarı Segmenti’nin (KAFZ Doğusu, Bingöl) Geç Holosen Aktivitesi
ve Çevre Faylarla Etkileşimi

T.Sançar, C.Zabcı, H.S.Akyüz, V.Karabacak ve E.Altunel


1942 Erbaa–Niksar Depremi (M:6,9) Yüzey Kırığı’nın Batı Kesiminde
Paleosismolojik Bulgular, Kuzey Anadolu Fay Sistemi

A.Kürçer, H.Kondo, Ö.Emre ve S.Özalp


Manisa Fay Zonu’ndaki Holosen Aktivitesine Ait Veriler ve Fay Zonunun
Batı Segmentinde Yapılan Paleosismolojik Çalışmalar

Ç.Özkaymak, H.Sözbilir, B.Uzel, H.S.Akyüz, E.Altunel, C.Ç.Yalçıner, N.Meriç ve
M.A.Atlıhan

Cibyra Antik Kentinde (Güneybatı Anadolu) Arkeosismolojik ve
Jeomorfolojik Gözlemler: Bölgenin Aktif Tektoniğine Ait Yeni Veriler

V.Karabacak, Ö.Yönlü, E.Altunel, E.Dökü, Ş.Özüdoğru, S.Altınok ve Ç.Yalçıner

6 Haziran 2000 Orta (Çankırı) Depremi (Mw=6); Insar Yöntemiyle
Ortaya Çıkartılan Listrik Bir Faylanma Örneği

A.M.Akoğlu ve Z.Çakır

Kuzey Anadolu Fayı Üzerinde Meydana Gelen Yüzey Kripinin “Yersel
LİDAR” Kullanılarak Takip Edilmesi

V.Karabacak, Z.Çakır, E.Altunel ve Ö.Yönlü

Ege Çöküntü Bölgesi’nde Alüvyal Havzalarda Son 20 Yılda Oluşmuş
Yüzey Deformasyonlarının Oluşum Mekanizması

R.Demirtaş, S.Ercan, B.Demir ve M.Aktan

Kütahya Fay Zonu’nun Aktivitesine Ait Arkeolojik Bulgular
S.Altınok, A.N.Bilgen, E.Altunel, V.Karabacak ve Ö.Yönlü

Aktif Priene–Sazlı Fayı’nın Türü, Geometrisi ve Kinematik Özellikleri;
Büyük Menderes Grabeni, Söke-Milet Havzası

Ö.Sümer, U.İnci ve H.Sözbilir

Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği
S.Özden, T.Bekler, S.Z.Tutkun, A.Kürçer, Ö.Ateş, F.Bekler, D.Kalafat,
E.Gündoğdu, T.Bircan, S.Çınar, Ö.Çağlayan, M.Gürgen, H.İşler ve A.Yalçınöz

Poster Bildiriler

Büyük Menderes Fay Zonu Üzerinde Paleosismoloji Çalışmaları; Nazilli
Hendeği

Ö.Yönlü, E.Altunel, V.Karabacak, C.Ç.Yalçıner ve S.Altınok

Arkeosismoloji Çalışmalarında Yersel LİDAR’ın Önemi: Batı Anadolu’dan
Örnekler

Ö.Yönlü, V.Karabacak ve E.Altunel

Ganos Fayının Kinematiği ve Yeni Bulgular (Gaziköy, Gelibolu
Yarımadası)

S.Çınar, S.Z.Tutkun, Ö.Ateş, S.Kapan-Yeşilyurt ve S.Özden

Kuzey Anadolu Fayı Üzerinde Yer Alan Sığ Göllerde Tarihsel Depremlerin
Sedimantolojik İzlerinin Araştırılması

U.Avşar, X.Boës, A.Hubert-Ferrari, N.Fagel ve S.Schmidt
1900-1930 Arası Türkiye ve Yakın Çevresinin Hasar Yapıcı Deprem
Kataloğu

C.Erkmen ve B.Eravcı

Ula-Ören Fayının Kinematiği ve Depremselliği (Ören, Bodrum
Yarımadası)

Z.Demirtaş ve S.Özden

Mağaralarda Paleosismoloji Araştırmaları
K.Törk, F.Savaş ve U.T.Akçakaya

Deprem Kataloglarının İyileştirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: Mikro-
Deprem ve Patlatma Dalga Biçimlerinin Frekans Ortamı Ayrımı

F.Sevim, A.Yörük, C.Açıkgöz, O.Tan, S.Ergintav ve T.Akgül

Etiket: ,