ATAG10: Bildiri Özetleri

24 Nisan 2008 • Kategori: ATAG10

Sunum ve Poster özlerini tıklayarak indirebilirsiniz (PDF, 7.3 MB).

Sözlü sunumlar

Tarihsel ve paleosismolojik veriler ışığında 1899 Menderes Vadisi depreminin yüzey kırığı üzerine bir değerlendirme (S. Açıkalın, F. Ocakoğlu, G. Güneş, S. Özkeş, K. Dirik, E. Özsayın)

Kuvvetli yer hareketi simülasyonu ile Gediz Grabeni’nde zemin davranışının incelenmesi (N. Akyol, O. Demir ve M.A. Danışman)

Batı Anadolu’nun sismotektoniği: 2002-2003 Batı Anadolu sismik deneyimi (N. Akyol, L. Zhu, B.J. Mitchell ve H. Sözbilir)

Wavelet analiz yöntemi kullanılarak Doğu Anadolu Fayının izlenmesi (H. Alp ve A.M. Albora)

Büyük Menderes Fay Zonu’nun paleosismolojisi ve arkeosismolojisi: ön bulgular (E. Altunel, H.S. Akyüz, V. Karabacak, C.Ç. Yalçıner ve Ö. Yönlü)

Bouguer gravite anomalisi ve topoğrafik veriler kullanılarak litosferin elastik özelliklerinin araştırılması (H. Aygül ve H.T. Genç)

Marmara Denizi’nin yapısal ve tektonik özelliklerinin sismik yansıma verileriyle incelenmesi (G. Beyhan, H.H. Selim, C. Karavul)

Buldan ve çevresinin yapısal özellikleri ve aktif tektoniği (E. Bozkurt, H. Sözbilir, S. Tatar-Erkül, F. Erkül)

Marmara Denizi Geç Kuvaterner çökel istifi, güncel tektonik hızlar ve deprem kayıtları (N. Çağatay)

Gediz Grabeninin normal fay dokusu ve faylanmayı kontrol eden stres rejimi (N.B. Çiftçi ve E. Bozkurt)

Ekim-2005 İzmir depremleri öncesi Sığacık Körfezi (İzmir) ve çevresinde yüksek çözünürlüklü sismik yansıma çalışması (G. Çifçi, S.Gürçay, D.Dondurur, S. Okay, B. Pekçetinöz)

Neojen yaşlı Söke-Kuşadası (Aydın) havzası çökellerindeki sıkışma kökenli yapısal elemanların tektonik analizi (Batı Anadolu, Türkiye) (B. Doğan)

İzmir-Güzelbahçe’deki fay zonlarını saptamaya yönelik tümleşik jeofizik çalışmalar (M.G. Drahor, M.A. Berge, T.Ö. Kurtulmuş ve T. Güngör)

17-21 Ekim 2005 Sığacık depremleri ve İzmir yöresi diri faylarının deprem potansiyelleri (Ö. Emre, S. Özalp ve A. Doğan)

Tire-Gökçen çevresinin genç tektoniği, Küçük Menderes Grabeni güney kenarı, Batı Anadolu (T. Emre ve M. Tavlan)

Poseidon (Neptunus); deprem yapan tanrı (T.L. Erel ve C. Zabcı)

Antik Perinthos (Marmara Ereğlisi) kentinin 15. Yüzyıla kadar gerçekleşen tarihsel depremleri (T.L. Erel, C. Zabcı, H.S. Akyüz ve N. Çağatay)

Yalova yerleşim merkezi için sismik bölgeleme çalışmaları (M. Ergin, S. Özalaybey, A. Tarancıoğlu, C. Tapırdamaz, S. Çetin ve A. Yoruk

17.8.1999 İzmit depremini izleyen 7 yıl içinde oluşan yamulma birikimlerinin güncel jeodezik veriler ile değerlendirilmesi (S. Ergintav, R. Çakmak ve A. Belgen)

Örnek modelleme çalışması çerçevesinde Marmara Denizi’nde tsunami tehlikesinin sorgulanması (S. Ergintav, A. Mangin, C. Devilliers, H. Yüce)

Doğu Akdeniz’in güncel tektoniği ve irdelemeler (M. Ergün) 29

Karaburun İlçesinin Aktif Tektoniği (Y.Ersoy, H. Sözbilir, C. Helvacı, Ö. Sümer, F. Erkül, S. Tatar-Erkül, B. Uzel, U. Aktaş, O. Leblebicioğlu)

17 Ekim 2005 Seferihisar depremlerinin anatomisi (C. Eytemiz, A. Uluğ ve N. Kaşer)

Mahmudiye-Çifteler-Emirdağ (Eskişehir) Geç Pliyosen-Kuvaterner havzasının neotektonik özellikleri (E. Gökten, A. Sağlam, N. Ünlüsoy, U. Temiz)

Doğu Anadolu fay sistemi, Gölbaşı-Türkoğlu segmenti’nin paleosismisitesi: ön sonuçlar (H. Güneyli ve Ö. Yüksel)

Kuzey Anadolu Fayı’nın Sapanca Gölü kesiminde morfotektonik analizleri (A. Gürbüz ve Ö.F. Gürer)

1939 Erzincan depremi yüzey kırığı haritalama çalışmaları (Reşadiye batısı – Koyulhisar arası): ilk gözlemlere ait bulgular (H. Gürsoy, Z. Akpınar, O. Tatar, F.Koçbulut, T.F. Sezen, B.L. Mesci, A. Polat, K.Ş. Kavak, D. Tunçer ve S. Yaman)

Kuzulu (Sugözü-Koyulhisar, Sivas) heyelan bölgesinin temel jeolojik özellikleri: heyelan sahasında gözlenen tektonik yapıların heyelanın gelişiminde rolü var mı? (H. Gürsoy, O. Tatar, F. Koçbulut, B.L. Mesci, Z. Akpınar, D. Tunçer ve S. Yaman)

Diyarbakır Lice’de aktif faylanma (M. Ş. İmamoğlu)

Toprak radon gazı hareketinin istatistiksel modelleme yardımı ile değerlendirilmesi ve sismik aktivite ile ilişkilendirilmesi (S. İnan, T. Akgül, R. Saatçılar, S. Ergintav, C. Seyis)

Bütünleştirilmiş homojen Türkiye deprem kataloğu (1900-2005; M>4.0) (D. Kalafat, M. Kara, K. Kekovalı, Y. Güneş, P.D. Garip, S. Kuleli, L. Gülen, A. Pınar, N.M. Özel, M. Yılmazer)

Türkiye geniş bantlı ulusal sismik ağ tasarımı ve uygulaması (D. Kalafat, K. Kekovalı, Y. Güneş, M. Yılmazer, M. Suvarıklı, Z. Öğütcü ve G. Horasan)

12, 14, 23 Mart (Mw=5.4, Mw=5.9, Mw=5.4 ), 6 Haziran 2005 (Mw=5.7) ve 2 Temmuz 2006 (Mw=4.9) Karlıova-Bingöl depremleri dizisi (D.Kalafat, A. Pınar, S. Kuleli, L. Gülen ve N. Toksöz)

Ölü Deniz Fay Zonu’nun Amik Ovası (Antakya) ve Türkoğlu (Kahramanmaraş) civarında Holosen aktivitesi (V. Karabacak, E. Altunel, M. Meghraoui, M. Ferry ve S. Bertrand)

Gökova Körfezi’nin güncel tektoniği (N. Kaşer ve A. Uluğ)

KAFZ’nin Niksar-Erbaa (Tokat) arasındaki bölümünün pasif uzaktan algılama görüntüleriyle incelenmesi (K.Ş. Kavak, O. Tatar, A. Polat, H. Gürsoy, T.F. Sezen, F. Koçbulut, B.L. Mesci, Z. Akpınar, H. Konya, S. Gençler, G. Ayhan, Ş.H. Dede ve L.O. Kiratik)

Fındıcak (Erbaa GB’sı) – Köklüce (Niksar GD’su) arasında26 Aralık 1939 Erzincan depremi yüzey kırığının morfotektonik özellikleri (F.Koçbulut, T.F. Sezen, O. Tatar, H. Gürsoy, B.L. Mesci, K.Ş. Kavak, Z. Akpınar, A. Polat, G. Kanaat ve H.T. Demirel)

K-G-gidişli aktif bir genişleme yapısı, Şuhut (Afyon) grabeni: Isparta Açısı’nda genişlemeli neotektonik dönemin başlama yaşı, GB Türkiye (A. Koçyiğit ve Ş. Deveci)

Troia Fayı’nın morfotektonik özellikleri ve paleosismolojik ön çalışmalar, KB Türkiye (A. Kürçer, S.Z. Tutkun, S. Pavlides, A. Chatzipetros, Ö. Ateş, S. Özden, E. Ulugergerli, Y. Gündoğdu, T. Bekler, G. Syrides, K. Vouvalidis, S. Valkaniotis, A. Zervopoulou, E. Şengül, Y.L. Ekinci, K. Köse, A. Demirci ve Ş. Elbek)

İzmir Körfezi ve çevresinin aktif fayları ve bölgenin depremselliği (N. Ocakoğlu ve E. Demirbağ)

Bozdoğan ve Karacasu çapraz grabenlerinin evrimi ve Büyük Menderes Grabeni ile ilişkisi (F. Ocakoğlu, S. Açıkalın, K. Dirik ve E. Özsayın)

Kuzey Anadolu Fayı’nın Bolu Ovası ve yakın civarındaki Geç Senozoyik yaşlı gerilme durumları (S.Özden, S. Över, K.Ş. Kavak ve Ş.S. Dündar İnal)

Aktif Manisa fayının batı bölümünün jeolojik özellikleri; deprem üreten faylarda reaktivasyon (Ç. Özkaymak ve H. Sözbilir)

İzmir il merkezi zeminlerinde yapılan mikrotremör ölçümleri (Ş. Özyalın, N. Türk ve M. Akgün)

Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) doğusunda Çobanlı-Akçağıl (Suşehri-Sivas) arasında 1939 Erzincan depremi yüzey kırığı (A.Polat, O. Tatar, H. Gürsoy, F. Koçbulut, B.L. Mesci, T.F. Sezen, K.Ş. Kavak, Z. Akpınar, Y. Töre, M. Geyik ve M. Yakan)

Batı Anadolu’daki jeotermal alanlar ve jeodinamik konumları (M.Y. Savaşçın ve M. Tokçaer)

Esençay Fayı’nın Erbaa güneybatısı ve Niksar güneyindeki bölümünün jeomorfolojik özellikleri (T.F. Sezen, F. Koçbulut, O. Tatar, H. Gürsoy, B.L. Mesci, K.Ş. Kavak, Z. Akpınar, A. Polat, G. Kanaat ve H.T. Demirel)

Gediz Sıyrılma fayının deprem üretme potansiyeli (H. Sözbilir, E. Bozkurt, B. Uzel ve Ö. Sümer)

Seferihisar-Yelki Fay zonunda paleosismolojik çalışmalar: doğrultu atımlı fay zonunda eğim atımlı aktif normal faylanmaya ait veriler (H. Sözbilir, T. Koçer, R. Demirtaş, B. Uzel, Y. Ersoy, M. Akgün, Ç. Özkaymak)

KD-doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı Havzası’nın neotektonik evrimi (H. Sözbilir, B. Uzel, Ö. Sümer, B. Sarı, S. Akkiraz, F. Akgün, S. Kayseri)

Yakın gerçek-zamanlı Coulomb gerilme değişimi hesaplaması için bir yaklaşım (O. Tan ve S. Ergintav)

İzmir Körfezi içerisindeki K-G doğrultulu fayların oluşumu (M.C. Tapırdamaz ve N. Ocakoğlu)

Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde Kelkit vadisi boyunca yer alan yerleşim alanlarının doğal afet risk analizi ve afet bilgi sisteminin oluşturulması: ilk sonuçlar (O. Tatar, H. Gürsoy, E. Altunel, S. Akyüz, T. Topal, M. Şahin, K.Ş. Kavak, T.F. Sezen, F. Koçbulut, L. Mesci, Ü.Dikmen, F. Poyraz, K. Hastaoğlu, T. Türk, E. Ayazlı, Ö. Gürsoy, A. Polat, Z. Akpınar, M. Akın, G. Demir, Z. Çakır, C. Zabcı, V. Karabacak, H. Yavaşoğlu, A. Büyüksaraç, Ç. Yalçıner, T. Erden ve H. Karaman)

Kuzey Anadolu Fay Zonu – 1942 Erbaa-Niksar depremi yüzey kırığı: yeni gözlemler (O. Tatar, K.Ş. Kavak, A. Polat, H. Gürsoy, F. Koçbulut, T.F. Sezen, L. Mesci, Z. Akpınar ve L.O. Kiratik)

29 Mart 2006 güneş tutulması, depremler, bilimsel ahlak ve bilgi toplumuna özlem (O. Tatar, B.L. Mesci ve Z. Akpınar)

Active tectonics of the Aegean Sea: source rupture processes of recent earthquakes and synthesis of the international EGELADOS and COLUMBOS projects (T. Taymaz, S. Yolsal, and working group members)

Van segmenti mikrodeprem potansiyelini kontrol eden neotektonik unsurlar (M. Toker)

Batı Anadolu’da normal faylar ve doğrultu atımlı fayların birlikte işlediği havzalara bir örnek: Cumaovası çek-ayır havzası, İzmir (B. Uzel ve H. Sözbilir)

Kazdağı’nın tektonik yapısı ve Edremit Körfezi’ni karada sınırlayan fayların karakterleri (C. Yaltırak)

Kuzey Batı Türkiye’de aktif fayları belirleyen paleotektonik hatlar ve dönüşmüş tektoniğin sismojenik yapıların anlaşılmasında ve haritalamasında önemi (C. Yaltırak ve C. Zabcı)

1939 ve 1942 depremlerine ait yüzey kırıkları üzerinde paleosismoloji çalışmaları (C. Zabcı, V. Karabacak, T. Sançar, H.S. Akyüz ve E. Altunel)

Gemlik Körfezi’ndeki (GD Marmara Denizi) sualtı aktif faylar (İ. Kuşçu, M. Okamura, H. Matsuoka, S. Özalp ve Y. Awata)

20 Ekim 2006 Kuş Gölü (Manyas) Depremi, ilk Bulgular, KB Türkiye (S. Özden, A. Kürçer, S. Z. Tutkun ve Tolga Bekler)

Poster sunumları

Aydın yöresi arkeolojik çalışma yapılan bölgelerde özdirenç yöntemiyle sığ alanlardaki tabaka ayrımlılığını etkileyen parametrelerin tayini (H.E. Baykalmış ve M. Akgün)

17 Ağustos 1999 İzmit depreminde kırılan Karadere segmenti üzerinde paleosismolojik çalışmalar (A. Dikbaş, H.S. Akyüz, T. Sançar, C. Zabcı ve P. Gutsuz)

Antakya-Güzelburç’ta zeminde gözlenen kırıkların tektonik kökenli olup olmadığının araştırılması (B. Eravcı, M. Yaman, U. Kuran, M. Gürbüz, M. Mirzaoğlu ve D. Şahinbaz)

Büyük Menderes Fay Zonu’nun Umurlu-Kuyucak (Aydın) arasında tarihsel depremlere bağlı jeomorfolojik özellikleri (V. Karabacak, E. Altunel, H. S. Akyüz ve Ö. Yönlü)

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Taşova (Amasya) civarındaki morfotektonik yapılarının ERS-2 radar görüntüleriyle belirlenmesi (K.Ş. Kavak, S. Özden, S. Över ve R. Kılıç)

Grabenleri anlamada fiziksel analog modellerin kullanılması üzerine bir deneme (M.D. Köksal, S. Demir, C. Bayat, L. Kopuz, S. Akbaş, A. Çakıroğlu)

Eskipazar (Karabük güneyi) ve Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) arasındaki bölgenin morfo-tektonik özelliklerinin coğrafi bilgi sistemleri ile belirlenmesi (N.K. Kuterdem ve K. Dirik)

Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolu üzerinde yeralan Yenice-Gönen fayı ve yakın civarındaki Geç Senozoyik yaşlı gerilme durumları (S. Özden, A. Kürçer, Ö. Ateş ve S.Z. Tutkun)

İzostazi, litosferik bükülme ve efektif elastik kalınlık (O. Pamukçu ve A. Yurdakul)

Kızılırmak fay zonunun Ağcakışla-Kalecik (Şarkışla-Sivas) arasında kalan kesiminin neotektonik özellikleri (A. Polat ve O. Tatar)

Termal su kaynaklarındaki radon ölçümleri ile sismik aktiviteler arasındaki ilişkilere güncel bir örnek: 17-21 Ekim 2005 İzmir depremleri (M.M. Saç, A. Güloğlu, F. Gençler, B. Camgöz, H. Sözbilir ve M.N. Kumru)

1969 Alaşehir deprem kırığı üzerinde yapılan paleosimolojik çalışmalar ve yaşlandırmada OSL yönteminin kullanımı (E. Tepeuğur, M. Yaman, B. Eravcı, C. Erkmen, T. Aktan, H. Albayrak ve N. Kıyak)

Kolonkaya formasyonundaki yumuşak-çökel deformasyon yapıları ve tetikleme mekanizmaları (Denizli havzası, GB Türkiye) (S. Topal)

Ege açılma rejiminin deprem tehlikesi (D. Yılmaz, E. Gök ve O.Polat)

Paleomanyetizmanın aktif tektonik çalışmalar ve plaka tektoniği kavramına katkıları (H. Kuruoğlu)

Etiket: ,