ATAG9: Sunum ve Poster Özleri

23 Nisan 2008 • Kategori: ATAG9

ATAG9 Sunum ve Poster Özleri Kitapçığı için tıklayınız (PDF, 5.3 MB)

SÖZLÜ SUNUMLAR

Türkiye’de kurumsal ölçekte deprem ağının gelişimine bir örnek:
Kandilli Rasathanesi ve DAE Deprem Ağının gelişimi ve modernizasyonu

Doğan Kalafat, Mehmet Yılmazer, Kıvanç Kekovalı, Nafiz Kafadar, Zafer Öğütçü,
Gündüz Horasan, Yavuz Güneş, Murat Suvarıklı

31 Temmuz 2005, Mw = 5.2 Afşar (Bala-Ankara) Depremi ve Kaynağı
Ali Koçyiğit, Şule Deveci

31 Temmuz 2005 Bala (Ankara) Deprem Etkinliği
Doğan Kalafat, Kıvanç Kekovalı,Hasan Gümüş, Murat Berberoğlu, Pınar Garip,
Alev Berberoğlu, Yavuz Güneş, Feyza Nur Bekler, A. Küsmezer

1999 İzmit depremi kırığının deniziçindeki devamı ve Çınarcık çukurluğu
fayları ile ilişkisi

G. Uçarkuş, R. Armijo, N. Pondard, B. Meyer, Z. Çakır

Marmara Denizi fay araştırmalarında sismik kesitler ile fay paternleri arasında
uyumsuzluklar ve spekülatif yorumların değerlendirmesi

Cenk Yaltırak

17 Ağustos 1999 yüzey kırığı üzerinde paleosismoloji çalışmaları
Aynur Dikbaş, H.Serdar Akyüz, Cengiz Zabcı, Gürsel Sunal, Volkan Karabacak,
Çağlar Yalçıner, Matthieu Ferry, Mustapha Meghraoui, M. Ersen Aksoy

9 Ağustos 1912 Mürefte Depremi yüzey kırığının doğu kesiminin morfolojik
özellikleri ve paleosismolojik analizi

M. E. Aksoy, M. Meghraoui, S. Akyüz., M. Ferry, A. Dikbaş, G. Uçarkuş,
Z. Çakır, E. Altunel, C. Zabcı ve D. Şatır-Erdağ

1967 Mudurnu Vadisi depremi yüzey kırığı üzerinde Paleosismolojik ve
Morfotektonik incelemeler

Cengiz Zabcı, Nikolas Palyvos, Serdar Akyüz, Daniela Pantosti Guiliana, D’Addezio

Yenice-Gönen Fayı’nın Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri, KAFZ Güney Kolu,
KB Türkiye

Akın Kürçer, Zeki Tutkun, Spyros Pavlides, Alexandros Chatzipetros

Kuzey Anadolu Fayı Orta Kolu’nun Biga Yarımadası’ndan Ege Denizi içindeki devamı
Cenk Yaltırak, E. Bursin İşler, Ali E. Aksu, Rick N. Hiscott, Doğan Yaşar,
Bedri Alpar, Ş. Can Genç

Eski Büyük Depremleri Yaşlandırmada Travertenlerin Kullanılması
Erhan Altunel, I. Tonguç Uysal, Volkan Karabacak

Cambazlı (Turgutlu/MANİSA) Çatlak-Sırt tipi traverten oluşukları
H.Haluk Selim, Gürsel Yanık

Ölü Deniz Fay Zonu’nun Türkiye kesiminde (Antakya bölgesi) paleosismolojik
çalışmalar

H. Serdar Akyüz, Erhan Altunel, Volkan Karabacak, Çağlar Yalçıner

Sığ su kuyularında deprem öncesi değişimlerin fay kinematiği ile ilişkisi
üzerine örnek; 1999-2004 Eskişehir Gözlemleri

Cenk Yaltırak, Galip Yüce, Tolga Yalçın, Erkan Bozkurtoğlu

Sağ Yanal Doğrultu Atımlı Fay Sisteminin Deformasyonu ile oluşan Atım –
Sedimantasyon İlişkisine Bir Örnek: Geyve-Pamukova Havzası
(Marmara Bölgesi, Türkiye)

Bülent Doğan, Okan Tüysüz

Yedisu (Bingöl) bölgesinin deprem tehlikesi üzerine bir ön çalışma
Taylan Sançar, Serdar Akyüz

Doğu Anadolu Fay Sistemi’nin Palu Çevresindeki Kinematik Özellikleri,
Doğu Türkiye

Murat İnceöz, Ercan Aksoy

Dönmeli Bindirme Fayı “Mastar Dağı Bindirmesi” (Elazığ yakın GD’su)
Hasan Çelik, Ercan Aksoy

Büyük Ölçekli Normal Fayların Evrimi: Aktif Manisa Fayı’ndan Örnekler,

Batı Anadolu Erdin Bozkurt, Hasan Sözbilir

GPS ve Gravite Gözlemleri Yardımı ile Marmara Bölgesindeki Üç Boyutlu
Deformasyon Değişimlerinin Belirlenmesi

S. Ergintav U. Doğan, C. Gerstenecker, R. Çakmak, A. Belgen, C. Tiede,
H. Demirel C. Aydın

İzmit Körfezi’ndeki Gerilme Alanının 17 Ağustos 1999 Depremi Öncesi ve
Sonrasında Zamanla Değişimi

N. Sezgin, S. B. Üçer, A. Pınar, A. Ito, Ş. Barış, A. Nakamura, T. Kono, Y. Honkura

1994-2004 El Huseyma (Fas) deprem sekansı: Çapraz (conjugate)
faylarla ilişkili depremlerin InSAR yöntemi ile ilk kez ortaya çıkartılması

Ahmet M. Akoğlu, Ziyadin Çakır, Mustapha Meghraoui, Semih Ergintav

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen uydu bağlantılı genişbantlı alt ağlar :
Mavi Ağ (Blue Net), Turuncu Ağ (Orange Net), Beyaz Ağ (White Net) Projeleri

Doğan Kalafat, Zafer Öğütçü, Mehmet Yılmazer, Murat Suvarıklı, Yavuz Güneş,
Kıvanç Kekovalı, V. Geçgel

Türkiye Deprem Kataloğu
Ahmet Yörük, M.Cengiz Tapırdamaz

Türkiye’nin Paleomanyetik Veri Kataloğu

M.Cengiz Tapırdamaz

Trakya-Eskişehir Fay Zonu’nun Bursa-Eskişehir parçasının Pliyo Kuvaterner
Tektoniği

Cenk Yaltırak, Faruk Ocakoğlu, Sanem Açıkalın

Cihanbeyli Fay Zonu’nun (Eskişehir-Sultanhanı Fay Sistemi’nin güney segmenti)
Kuvaterner Aktivitesi

Erman Özsayın, Kadir Dirik

Güzelyalı (Çanakkale) Heyelanlarının Aktif Tektonizma ile İlişkisi
Akın Kürçer, Ozan Deniz, Alper Baba, Mustafa Bozcu

Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde gelişen 17 Mart 2005 Kuzulu Mahallesi
Heyelanının (Sugözü Köyü – Koyulhisar, Sivas) jeolojik, jeomorfolojik özellikleri
ve mevcut risk durumu

Halil Gürsoy, Orhan Tatar, Levent Mesci, Fikret Koçbulut

Namrun Fayının (KD MERSİN) jeolojik özellikleri ve depremselliği: Orta Anadolu
Fay Zonu GB segmenti

Selim İnan, Serkan Ekingen

Isparta Dirseği, Batı Toroslar ile güneyi deniz alanının Pliyo-Kuvaterner aktif
tektoniği arasındaki ilişki

Cenk Yaltırak, Ali E. Aksu, Jeremy Hall, Saliha Dündar

Delice-Çerikli-Salmanlı (Kırıkkale) arasındaki bölgenin neotektoniği ve Depremselliği
Merih Meydan, Ergun Gökten

Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa segmenti üzerinde oluşan krip hareketinin InSAR
yöntemi ile incelenmesi

Ziyadin Çakır, A. M. Akoğlu, Samir Belabbes, Semih Ergintav, Mustapha Meghraoui

Türkiye Diri Fay Haritasının Güncellenmesinde Yeni Yaklaşım ve İlkeler
Ömer Emre

POSTER SUNUMLAR

Gökova Deprem Etkinliği ve Muğla Yöresinin Deprem Potansiyeli
Doğan Kalafat, Kıvanç Kekovalı, Yavuz Güneş, G. Horasan
2003-2004 Yılları arası Türkiye ve Yakın Çevresi Deprem Etkinliği’ne toplu bir bakış
Doğan Kalafat, Kıvanç Kekovalı, Yavuz Güneş

Ezinepazarı-Sungurlu Fay Zonu’nun Tektonik ve Kinematik Özellikleri
Fikret Koçbulut Orhan Tatar

Etiket: ,