ATAG6: Sunum ve Poster Listesi

23 Nisan 2008 • Kategori: ATAG6

Marmara Denizi Aktif Faylarının Araştırılmasında Kullanılan Sismik, Batimetrik ve Sonar Çalışmaları: Jeofizik Açıdan Yöntem ve Sonuçların Genel Bir Değerlendirilmesi
E. Demirbağ

Marmara Örgülü Fay Sisteminde Aşmalı Deprem Serileri Modeline Göre Tarihsel Depremlerin Yerleri ve Günümüzde Deprem Olasılıkları
C. Yaltırak, C. Cerit, K. Saki-Yaltırak

Marmara Denizi (Tekirdağ Açıkları) Derin Sedimanlarında Metan Varlığı ve Bunun Tektonik Yapı ile İlişkisi
İ. Kuşçu, O. Algan, P. Halbach, M. Inthorn, T. Kuhn, S. Richter, R. Seifert, O. Schmale

Güney Marmara Kıyıları ve Tsunami Tortulu Arama Çalışmalarının Ön Sonuçları
N. Kazancı, E. Kırman, Ö. Emre, A. Doğan, S. Özalp

Marmara Bölgesinde Yapılan GPS Çalışmalarının ve MAGNET’in Son Durumu
R. Çakmak, S. Ergintav, R. Bürgmann, S. McClosky, R.E. Reilinger, O. Lenk, A. Barka, H. Özener

Tekirdağ-Çerkezköy İlçesinde Yer Mühendislik Özelliklerinin Jeofizik Ölçümler, Jeolojik Gözlemler ve Jeotektonik Deneylerle Belirlenmesi
M. Canbay, A. Yoğurtçuoğlu, C. Çakır, Cengiz Kurtuluş

Marmara Bölgesinde Sismik Aktivite Habercisi Olabilecek Bulguların Araştırılması
S. İnan, C. Seyis, Semih Ergintav, M. Baş, Ruhi Saatçılar, K. Cuff, Naci Görür, S. Canan, A. Belgen, D. Karakaş, S. Akar, L. Kurt, R. Kafarov, Rahşan Çakmak, S. Çetin, H. Yakan

Nature of Neotectonic Regime within the Isparta Angle: Origin of Eğirdir Lake
A. Koçyiğit

Akarçay Havzası (Afyon) ve 3 Şubat 2002 Çay-Afyon Depreminin Önemi
K. Dirik

Afyon-Sultandağı Depremi (3 Şubat 2002 Mw=6.2) Artçı Deprem Çalışması
M.C. Tapırdamaz, A. Tarancıoğlu, M. Ergin, S. Özalaybey, A. Yörük, F. Biçmen, S. Çetin, E. Tan, M. Aktar

3 Şubat 2002 Afyon-Sultandağı Depremi ve Artçı Sarsıntılarının İstatiksel Olarak Değerlendirilmesi
S. Öztürk, Y. Bayrak

Batı Anadolu’nun Deformasyonu
M.E. Ayhan, C.Demir, O. Lenk, A. Türkezer, A.İ. Kurt, Y. Altıner, R.Reilinger

İzmir ve Yakın Çevresinde Üç Boyutlu Sismik Dalga Yayılımı Modellemesi
G. Göktürkler

Denizli Bölgesi Mikrodeprem Çalışması
A. Tarancıoğlu, M.C. Tapırdamaz, A. Yörük, F. Biçmen, M. Ergin, S. Özalaybey

Kuzey Anadolu Fay Zonu Güney Kolu Üzerindeki Geyve-Pamukova Havzası Neojen Stratigrafisinin Morfotektoniğinin Analizi
B. Doğan, O. Tüysüz

Gemlik Fay Zonunun Aktif Tektoniği
G. Uçarkuş, H.S. Akyüz, A. Barka

Gemlik Körfezi’ndeki Aktif Faylar-Ön Bulgular
S. Özalp, İ. Kuşçu, M. Okamura, H. Matsuoka, C. Özer, Ö. Emre

Van Şehri Kuzeyi Genç Göl Çökellerinde Aktif Tektonik Bulgular
O. Köse, Ç. Özkaymak

Erzinca Havzası 3D ve Vp/Vs Yapısının Yerel Deprem Tomografisi ile Belirlenmesi
B. Kaypak, H. Eyidoğan

Doğal Afetler Nedeniyle Yer Değiştiren Kentlere Bir Örnek: Palu
F. Şaroğlu, A. Doğan

Kuzey Anadolu Fayı Sapanca-Gölyaka Segmentinin Aksu Deresi Kesimindeki Yapısal Kontrollü Kütle Hareketleri
N. İleri, E. Gökten

Kuzey Anadolu Fayı’nın İsmetpaşa Kesiminde Krip ve 1999 İzmit Depreminin Tetiklediği Hareketler
A. Doğan, H. Kondo, Ö. Emre, Y. Awata, S. Özalp, F. Tokay, C. Yıldırım

Akçaşehir Formasyonunun Genel Özelliği ve Kuzey Anadolu Fayı’nın Yaşı ile İlişkisi F. Şaroğlu, N. Kazancı, Ö. Emre, G. Saraç, A. Doğan

Kuzey Anadolu Fayı’nın Orta Anadolu Bölümünün GPS Ölçmeleri İle Güncel Tektonik Özelliklerinin Belirlenmesi
H. Yavaşoğlu, O. Baykal, S.Bilgi, R. Çakmak, T. Erden, S. Ergintav, C. D. İnce, H. Karaman, E. Tarı, U. Tarı, O. Tüysüz

1999 İzmit Depreminin Bölgede Neden Olduğu Statik Stress Değişimi ve Bunun Düzce Depremine Olan Etkisi
Z. Çakır, E. Evren

Doğu Marmara Bölgesi’ndeki Fayların Morfoloji Evrimine Etkisi
U. Tarı, O. Tüysüz

Güncel Eskişehir Havzası Güneyindeki Terasların Kökeni ve Tektonik Anlamı
F. Ocakoğlu

Mürefte – Şarköy Depremi: Ganos Fayı’nın 9 Ağustos 1912 Depreminde Atımı, Kırık Uzunluğu, Büyüklüğü, Karakteri ve Aynı Yörede Olan Tarihsel Depremler
C. Yaltırak, B. Alpar, Y. Altınok

Ecemiş Fayı: Morfotektoniği ve Paleosismolojisi
D. Şatır, O. Tüysüz, H.S. Akyüz

Çay Depremi (3 Şubat 2002, Mw=6.2) Yüzey Kırığı Üzerinde Paleosismoloji Çalışmaları
H.S. Akyüz, G. Uçarkuş, D. Şatır, Ö. Kozacı, A. Dikbaş, B. Birinci

Doğrultu Atımlı Faylar Üzerindeki Hendek Çalışmalarında Karşılaşılan Bazı Tektono-Sedimanter Yapıların Anlamı
T.Y. Duman, Ö. Emre, İ. Kuşçu

Knidos (Cnidus) Antik Kentini Kesen Yüzey Kırıkları
E. Altunel, I. Stewart, A. Barka

Pergamon Antik Kentini Etkileyen Tarihsel Depremler
U. Akyüz, E. Altunel

Dinar Fayı Üzerinde Meydana Gelen Büyük Depremlere Ait Arkeolojik, Tarihsel ve Jeolojik Veriler Arasındaki Uyumluluk
E. Altunel, H.S. Akyüz, A. Barka

Sismik Ağlarda Deprem Büyüklüklerinin Ampirik Olarak İlişkilendirilmesi
D. Kalafat

Aktif Tektonik Çalışmalarında “Meslek Etiği” Sorunsalı ve Bir Örnek Değerlendirme
F. Ocakoğlu, E. Altunel, V. Karabacak, A. Orhan

Alüvyal Çökellerde (Toprak Zeminler) Deprem Kırık Yayılması
R. Demirtaş

POSTER

Hersek Deltasında Kuzey Anadolu Fayı’nın Yalova segmenti üzerinde Paleosismisite çalışmaları
Ö. Kozacı, E. Altunel, S. Lindvall, A. Barka, C. Brankman, W. Lettis

Deliler Fayı’nın (Sivas Güneyi) aktivitesi ve paleosismisitesi
H.S. Akyüz, G. Uçarkuş, Ç. Yalçıner, E. Evren, B. Doğan

Gökova fay zonu’nun paleosismisitesi
H.S. Akyüz, E. Altunel, A. Barka

Denizli Neojen istifindeki eski sıvılaşma izleri
S. Topal, M. Özkül

Etiket: ,