ATAG3: Makaleler Kitabı

23 Nisan 2008 • Kategori: ATAG3

ATAG3 Makaleler Kitabını PDF olarak indirmek için tıklayınız (8MB)

İçindekiler

Kuzey Anadolu Fayının Bolu -Yeniçağa Geçişindeki Tektonik Hareketlerinin GPS Gözlemleri İle İncelenmesi
The investigation of tectonic movements in the Bolu-Yeniçağa segment of the North Anatolian Fault Zone with the aid of GPS observations

Hakan AKÇIN, Ali AZAR, Çetin MEKİK, Hakan KUTOĞLU, Orhan KURT

Kuzey Anadolu Fayı’nın İzmit Körfezi İçindeki Özellikleri ve
17 Ağustos 1999 Depreminin Etkileri
Anatomy of the North Anatolian Fault in the Izmit Bay and Related Effects of
17 August 1999 Earthquake
Bedri ALPAR ve Cenk YALTIRAK

Dinar Fayının 1 Ekim 1995 Depremi Öncesi Aktivitesi
The activitiy of the Dinar Fault before October, 1, 1995 Dinar Earthquake

Erhan Altunel, Aykut Barka, Serdar Akyüz

17 Ağustos 1999 Güney Marmara Depremi Tektonik Özellikleri
Tectonic Features Of The 17 August 1999 Southern Marmara Earthquake

Cerit,O., Sezen,T.F., Nurlu,M.

17 Ağustos 1999 Gölcük (Kocaeli)-Arifiye (Adapazarı) Depreminde
Hasarı Meydana Getiren Faktörler
Geological Factors Controlling Damages During the 17 August 1999 Gölcük (Kocaeli)-
Arifiye (Adapazarı) Earthquake

Ergun Gökten , Baki Varol, İbrahim Çemen, Recep Kılıç, Abdullah Ateş, Kamil
Kayabalı, Volkan Özaksoy , Ayhan Koçbay, Emin Candansayar, Ahmet Orhan,
Cenk Erkmen

17/08/1999 Kocaeli Depremi Yüzey Kırığı’nın Arazi İncelemesi
Surface Break Field Study of the 17/08/1999 Kacaeli Earthquke
Tolga KOMUT ve Yasutaka IKEDA

17 Ağustos 1999 Kocaeli Depreminin Yüzey Kırığı ve Neotektonik Önemi
Surface Deformation of the 17 August 1999 Kocaeli Earthquake and Its Neotectonic
Significance
Kaan Ş. Kavak , Süha Özden , S.Zeki Tutkun , Orhan Tatar ve Bülent Doğan

Alaçatı-Doğanbey Körfezi Yapısal Unsurlarının Yansıma Sismiği
Verileri ile İncelenmesi
Investigation of the structural features of the Gulf of Alaçatı-Doğanbey by seismic
reflection data

Neslihan OCAKOĞLU, Emin DEMİRBAĞ, Aysun GÜNEY ,
Berkan ECEVİTOĞLU, İsmail KUŞÇU, Şahin KARAGÖZ, Cemal GÖÇMEN

Dinar Bölgesinde K-G yönlü Açılma Rejimi
N-S extensional regime in Dinar Region

Semir Över , Ali Pınar , Doğan Kalafat

Kuzey Anadolu Fayı’nın Kuzey Kolunun (Ganos Fayı)
Marmara ve Saroz Körfezi Arasındaki Kinematiği ve Evrimi
Kinematics and evolution of the Northern Branch of the North Anatolian Fault (Ganos
Fault) between the Marmara Sea and the Gulf of Saros

Cenk Yaltırak , Mehmet Sakınç , Fazlı Y. Oktay

Etiket: