ATAG8: Sunum/Poster Özleri

23 Nisan 2008 • Kategori: ATAG8

ATAG8 Sunum/Poster Özleri kitapçığı için tıklayınız (PDF, 734KB)

Sunum/Poster Listesi

Seismical Outline of Ankara Region: A Case Study on the 2000.08.22 Uruş and the 2003.02.27 Çamlıdere Earthquakes, Ankara-Turkey
A. Koçyiğit, T. Kaplan

Tarihsel Depremlerin Saptanmasında Arazi Verileri ve Tarihsel Verileri İlişkilendirmeye Bir Örnek; Ganos Fayı Depremleri
C. Yaltırak, B. Alpar, Y. Altınok, M.K. Erturaç

Sungurlu Fayının Ezinepazarı-Geldigen Ovası Arasındaki Özellikleri
M.K. Erturaç, O. Tüysüz

Tarihsel Kayıtlarda Amasya Depremleri
M.K. Erturaç, B. Barutçu

Kuzey Anadolu Fayı’nın Orta Anadolu Bölümünün GPS Ölçmeleri ile Güncel Tektonik Özelliklerinin Belirlenmesi
H. Yavaşoğlu, G. Rüzgar, O. Baykal, S. Bilgi, R. Çakmak, T. Erden, S. Ergintav, C.D. İnce, H. Karaman, E. Tarı, U. Tarı, O. Tüysüz

Savaştepe-Sarıbeyler (Balıkesir) Civarının Tektono-Stratigrafik Özellikleri
A. Çona, H.H. Selim

18 Mart 1953 Yenice-Gönen Depremi (Mw: 7,2) Yüzey Kırığının Geometrik Özellikleri ve Paleosismolojik Ön Çalışma Sonuçları
A. Kürçer, S.Z. Tutkun

Güney Marmara Bölgesi’nde Çek-Ayır Havzaların Oluşumu ve Tektonik Modeli
H.H. Selim, O. Tüysüz

Uludağ Nasıl Yükseliyor ?
C. Yaltırak, C. Gazioğlu, H.H. Selim, Z.Y. Yücel

Batı Anadolu Miyosen-Güncel Tektonik Evrimi’ne Yeni Bir Bakış: Trakya Eskişehir Fayı Problemi
C. Yaltırak

Ege ve Batı Anadolu’da Gerilme Tektoniği’nin Zamanlaması: Kazdağ Masifi ve Edremit Körfezi’nin Jeodinamik Evrimi
C. Yaltırak

Eskişehir Havzası Civarında Eskişehir Fay Zonunun Morfometrisi
S. Açıkalın, F. Ocakoğlu, S. Akan

20 Şubat 1956 Eskişehir Depreminin Kaynak Fayı Üzerine Bir Değerlendirme
F. Ocakoğlu, S. Akan, S. Açıkalın

Gediz Grabeni İçinde Yer Alan Turgutlu (Manisa) Civarının Tektonik Özellikleri
G. Yanık, H.H. Selim

Çelikhan Erkenek Arasında Doğu Anadolu Fayı’nın Özellikleri
O. Parlak, H.S. Akyüz

Sivrice Fay Zonu’ nun Palu-Hazar Gölü (Elazığ) Arasındaki Bölümünde Yeni Atım Bulgusu
H. Çelik, E Aksoy

11 Ağustos 2004 Sivrice (Elazığ) Depremi (Mw: 5.5)
M. İnceöz, E. Zengin

Doğu Anadolu Fay Sisteminde Radon Ölçüm Çalışmalarının Ön Bulguları: Sivrice, Elazığ
A.F. Bingöl, E Aksoy, M. Doğru, M. İnceöz, O. Baykara, F. Külahcı, C. Canbazoğlu, S. Şahin

22 Mayıs 1971 ve 1 Mayıs 2003 Bingöl (Türkiye) Depremlerinin Statik Coulomb Gerilme Değişim Modeli
U. Temiz, E. Gökten

Elazığ İl Merkezi Yerleşim Alanının Depremselliği
M. Palutoğlu, E. Tanyolu

Ölü Deniz Fay Zonu Tarafından Ötelenmiş Doğal ve Kültürel Yapılar
V. Karabacak, E. Altunel, H.S. Akyüz, C.Ç. Yalçıner

Ulaş (Sivas) Batısında Deliler Fayı’nın Yaşı, Geometrisi ve Kinematiği
A. Sağıroğlu, H. Temiz

Sıcak Çermik, Delikkaya ve Sarıkaya (Sivas)Travertenlerinin Oluşum Yaşları ve Aktif Tektonikle İlişkisi
B.L. Mesci, H. Gürsoy

Karacasu Çapraz Grabeni’nin (Menderes Masifi) Pliyo-Kuvaterner Evrimine İlişkin Ön Bulgular
F. Ocakoğlu, S. Açıkalın, S. Akan

Urla Havzası’nın Kuvaterner Jeolojisi ve Havzayı Sınırlayan Doğrultu Atımlı Fayların Batı Anadolu’nun Aktif Tektoniğindeki Önemi
Ö. Sümer, H. Sözbilir, U. İnci

İzmir Fayı’nın Jeolojik ve Jeomorfolojik Parametreleri, Batı Anadolu
H. Sözbilir, Ö. Sümer, B. Uzel, S. Saygılı, İ. Ramazanoğu, E. Çiçek

Arkeosismoloji Çalışmalarında GPR Yönteminin Kullanımı
C.Ç. Yalçıner, E. Altunel, V. Karabacak, H.S. Akyüz

Jeodezik Yöntemlerle Marmara Bölgesi’nde Deprem Döngüsünün İzlenmesi
R. Çakmak, S. Ergintav, R.E. Reılınger, S. Mcclusky, U. Doğan, E. Hearn, B. Meade, O. Lenk, H. Özener

26 Aralık 2003 Bam Depremi Kosismik Deformasyonlarının SAR İnterferometrisi ile İncelenmesi
A.M. Akoğlu, Z. Çakır, S. Ergintav, H.S. Akyüz

POSTERLER

Aktif Faylar Üzerindeki Radon Anomalilerine Bir Örnek: Doğu Anadolu Fay Sistemi
O. Baykara, M. İnceöz, E. Aksoy, M. Doğru

VLF-EM Yönteminin Aktif Fay Çalışmalarında Kullanılması: Eskişehir Fay Zonu Üzerinde Örnek Bir Çalışma
C.Ç. Yalçıner, E. Altunel, V. Karabacak

Sapanca-Akyazı segmenti üzerinde paleosismoloji çalışmaları
A. Dikbaş, H.S. Akyüz, G. Sunal, M. Ferry, C.Ç. Yalçıner

Etiket: ,